Privaatsuspoliitika

 

Isikuandmete kaitse

Isikuandmed on andmed, mida PRODENT OÜ kogub teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks.
PRODENT OÜ ei töötle EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679 (inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) määruses defineeritud delikaatseid isikuandmeid.
PRODENT OÜ kohustub kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. PRODENT OÜ tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679. PRODENT OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

 

Turvalisus

Kõiki PRODENT OÜ veebilehtede külastamise ja teenuskeskkondades sooritatud ostude käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Järgnevalt PRODENT OÜ privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, töötlemist, kasutamist, avaldamist, edastamist, muutmist, unustamist ja kustutamist.

Toodud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste ettevõtete/asutuste andmete töötlemisel, ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel/teenuskeskkondadel, millele meie veebilehtedel/teenuskeskkondadel viidatakse (välislingid).
Ettevõtet esindav isik (teenuse tellijana) ei ole füüsiline isik, tegemist on juriidise isiku volitatud esindajaga, kelle isikuandmete töötlemist ei reguleeri EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679.

 

  1. Milliseid andmeid kogutakse?

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid. Teenuskeskkondades kogutakse lisaks isikuandmeid teenuste osutamiseks ning isikute tuvastamiseks. Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega va teenuskeskkondade puhul, kus see on täiendavaks turvameetmeks.

Andmeid kogutakse veebilehtede külastatuste ja viibimiste kohta, et selle põhjal veebilehtesid ja teenuskeskkondasid parendada ja külastajatele mugavamaks muuta.

Teenuskeskkondades (sh epoes) kogutakse isikuandmeid lepingute täitmiseks.

Füüsiliste isikute osas on kogutavateks andmeteks vajadusel unikaalsuse tuvastamiseks isikukood, kommunikatsiooniks nimi, e-posti aadress, mobiiltelefon, asukoha linn ja riik.
Juriidiliste isikute andmete töötlemiseks kogume registrinumbrit, VAT numbrit, nime, riiki, aadressi, e-postiaadresse kontakteerumiseks ja arve saatmiseks, ettevõtet esindavate kontaktisikute nimesid ja nende e-posti aadresse ning kontakttelefone.

Teenuste eest tasumisel krediitkaardi või pangalingi teenuse kaudu omab ligipääsu pangakaartide infole ja panga rekvisiitidele üksnes Maksekeskus AS, kes väljastab PRODENT OÜ ettevõtetele vaid info makse õnnestumise kohta ja kaardi 4 viimast numbrit. Muude pangateenuste osas on meie partneriks SEB pank ja Danske pank.

Teenuse raames PRODENT OÜ ja keskkonda üleslaetud PRODENT OÜ klientide poolt töödeldavad isikuandmed on kaitstud konfidentsiaalsusnõudega.
Kõik isikuandmetega kokkupuutuvad PRODENT OÜ teenindajad on koolitatud järgima EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUST (EL) 2016/679 ja kasutama turvameetmeid oma töös, mis puudutab PRODENT OÜ klientide teenindamist.

Nõusolek seotud- ja teenuse jaoks vajalike isikuandmete kogumisele antakse teenuse tellimisel tellija isiku poolt teenuse tellimise hetkel. Teenuse tellimisega loetakse nõusolek antuks vastava ajatempliga.

 

  1. Kui kaua kogutud andmeid säilitatakse?

Isikustamata tehnilisi veebilehtede ja teenuskeskkondade kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.
Isikustatud päringute ja/või tehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat viimasest interaktsioonist teenusepakkujaga tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada.
Interaktsiooniks loetakse mh otseturundusele reageerimist vaatamise või lingile klikkimise kaudu.

 

  1. Kellele võib kogutud andmeid edastada?

PRODENT OÜ poolt töödeldavaid isikuandmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.
PRODENT OÜ teenuse raames klientide poolt töödeldavaid isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ja õigus neid andmeid töödelda, väljaanda või edastada kuulub üksnes andmete omaniku (kliendi) vastutusalasse.
PRODENT OÜ kliendi tellimusel osutab PRODENT OÜ tehnilist abi andmetöötluses, kuid sellest ei muutu andmete omandi- ja vastutussuhe.

 

  1. Millised õigused on isikul kogutud andmetele?

Õigus oma andmetega tutvuda, parandada, lõpetada töötlemine

Vaikimisi isikuandmeid ei avaldata, va juhul, kui selleks on saadud vastav kinnitus (koolitustel / seminaridel / konverentsidel osalemine). Kõigil isikutel on õigus tutvuda enda isikuandmetega teenuskeskkondades.
Kui parandamine on võimalik, sõltuvalt teenusest ja teenuskeskkonnast, saab seda teha koheselt.
Kui isikuandmed ei ole muudetavad, kättesaadavad, avalikustatud veebilehel või teenuskeskkondades, tuleks meile esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus andmete saamiseks või parandamiseks.
Võimalusel väljastatakse või parandatakse andmed 7 tööpäeva jooksul.

Kui isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, saab nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks tuleks esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus.

 

  1. Kelle isikuandmeid me kogume?

Meie kogume nii juriidiliste kui füüsiliste isikute andmeid, kes on seotud vaid hambaravi teenust pakkuva valdkonnaga. Meie klientideks on hambaravikliinikud ning nende arstid. Kui olete füüsilisest isikust hambaarst või hambaraviteadust õppiv tudeng ja ei esinda konkreetset juriidilist isikut, siis olete meie andmebaasi sattunud kas läbi mõne koolitusprogrammi või muu teenuse või palunud ise lisada oma kontakid meie andmebaasi.

 

  1. Millist infot me teile saadame?

Oma andmebaasi kogutud e-maili aadressitele saadame me järgnevaid kirju, mis on seotud ainult hambaravi erialaga:

 

  • Erinevad sooduspakkumised hambaravimaterjalidele ja seadmetele
  • Uudiskirjad, milles teadvustame teid uute toodete turuletulekust ning nende kasutamisest
  • Hambaravialased koolitused nii Eestis kui välismaal

Kui soovitakse loobuda meie kõikidest e-kirjadest, saab seda teha koheselt iga saadetud turundusliku kirja jaluses asuva lingi kaudu. Muudatus jõustub koheselt. Kui soovite saada ainult teatud suunitlusega e-kirju  – näiteks loobute vaid pakkumistest ja  uudiskirjadest, kuid soovite saada jätkuvalt infot ainult erialaste koolituste kohta, siis palume teil meid sellest eraldi teada anda. Täpsustamiseks tuleb võtta ühendust e-mailil prodent@prodent.ee ning teatada oma nimi, e-maili aadress ning millist infot soovite edaspidi saada ja millest loobute.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

PRODENT OÜ veebilehti ja/või teenuskeskkondasid kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid.